Lityum batareýasy üçin pes temperatura näme

Lityum batareýalarynyň pes temperaturasy nähili?Lityum batareýalary giň temperatura aralygynda işlemek ukyby bilen tanalýar.Şeýle-de bolsa, aşa pes temperaturalarda olaryň işine ep-esli derejede täsir edip biler.KEEPON ​​tarapyndan işlenip düzülen pes temperaturaly batareýalar bu kynçylygy çözmek üçin ýörite döredildi.Qualityokary hilli we tehnologiki taýdan ösen çözgütleri üpjün etmekde 16 ýyldan gowrak tejribe toplap, KEEPON ​​elektrik gurallary, derman önümleri we aragatnaşyk ýaly pudaklarda ynamdar hyzmatdaş boldy.

Lityum batteriýasy üçin pes temperatura näme1

Pes temperaturaly batareýa -40 ° C-den pes temperaturada işlemek üçin niýetlenendir we ekstremal şertlerde ygtybarly güýç talap edýän programmalar üçin amatly bolar.Bu ajaýyp ukyp, bu batareýalara doňdurma şertlerine garşy durmaga we nol aşaky temperaturalarda-da iň amatly öndürijiligi üpjün etmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, bu batareýalar 70 ° C çenli gysga möhletli saklaýyş temperaturasyna eýe bolup, olaryň köp sanly amaly üçin amatlydygyny üpjün edýär.

Çydamlylygy we ygtybarlylygy möhüm bolan güýç gurallary dünýäsinde pes temperaturaly batareýalar gymmatly baýlykdygyny subut edýär.Mysal üçin, gurluşyk işgärleri köplenç kyn şertlere, şol sanda gyşda aşa pes temperatura bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.Pes temperatura batareýalaryny güýç gurallaryna birikdirmek bilen, hünärmenler howa şertlerine garamazdan enjamlarynyň kemsiz işlejekdigine ynam edip bilerler.Mundan başga-da, bu batareýalar sowadyjy we aşa sowuk şertleriň köp bolan lukmançylyk pudagyna peýdaly bolup biler.Pes temperaturaly batareýalar, möhüm amallaryň täsir etmezligini üpjün edip, lukmançylyk enjamlary üçin durnukly we ygtybarly güýç berýär.

Lityum batteriýasy üçin pes temperatura näme?

Gysgaça aýtsak, KEEPON ​​tarapyndan hödürlenýän ýaly pes temperaturaly batareýalar, aşa temperaturada ygtybarly güýç talap edýän programmalar üçin amatly çözgüt hödürleýär.-40 ° C-den pes temperaturada işlemäge ukyply bu batareýalar, beýleki batareýa görnüşleriniň şowsuz bolup biläýjek kyn şertleri üçin amatlydyr.KEEPON-yň elektrik gurallary, lukmançylyk we aragatnaşyk boýunça tejribesi ony batareýanyň öňdebaryjy çözgütlerini gözleýänler üçin ygtybarly hyzmatdaş edýär.Kriogen batareýalaryň güýjüni ulanmak bilen, iň kyn şertlerde-de senagat gülläp ösmegini dowam etdirip biler.


Iş wagty: 26-2023-nji oktýabr