Silindr görnüşli Li-Ion batareýalary

Gysga düşündiriş:

Silindr görnüşli batareýa goýmalary üçin döredilen ajaýyp pes öz-özüni boşatmak ulgamy;

12 at saklanylandan soň 25% -de 95% -den gowrak kuwwat galyndysy;

12 aýda 45 storage saklanylandan soň, 92% -den gowrak galyndy, 12 aýda 60 storage saklanylandan soň takmynan 82%.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Silindr görnüşli litiý batareýalarymyz bilen tanyşdyrmak

Kompaniýamyzda, dürli göçme elektron enjamlarynyň kuwwatyny kanagatlandyrmak üçin ýörite döredilen ýokary hilli silindr litiý batareýalaryny hödürlemek bilen buýsanýarys.Bu batareýalar ajaýyp aýratynlyklary we köp sanly peýdalary bilen tanalýar.

Silindr görnüşli litiý batareýalarymyz polo positiveitel elektrod materiallaryndan, bölüji kagyzdan, elektrolitden we alýumin-plastmassa birleşdirilen turba örtüginden durýar.Bu kompozisiýa batareýalarymyzyň ýokary howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün edýär, olary aşa güýçlenmäge we ýokary temperatura çydamly edýär.Mundan başga-da, bu batareýalar uzak möhletli, ygtybarly we çydamlydyr.

Silindr görnüşli litiý batareýalarymyzyň esasy aýratynlyklaryndan biri, ajaýyp energiýa dykyzlygydyr.Batareýalarymyz, enjamlaryňyza ýeterlik güýç berip, energiýa dykyzlygyny 300 bilen 500Wh / kg aralygynda kesgitledi.Mundan başga-da, olaryň kuwwaty 100W-den geçýär we netijeli elektrik geçirijisini üpjün edýär.

asdas

Silindr görnüşli litiý batareýalarymyzyň gurluşygy, optimal öndürijiligi üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen düzülendir.Her bir batareýa korpusdan, gapakdan, polo positiveitel we otrisatel elektrodlardan, bölüji we elektrolitden durýar.Batareýanyň örtügi nikel bilen örtülen polatdan ýasalyp, otrisatel elektrod, gapagy polo positiveitel elektrod ýaly hereket edýär.Bu dizaýn, jübi telefonlary, sanly kameralar, noutbuklar, awtoulag başlangyçlary we güýç gurallary ýaly ýokary toklary talap edýän programmalar üçin batareýanyň içindäki geçiriji baglanyşyklary optimizirleýär.

Artykmaçlyklar barada aýdanymyzda, silindr görnüşli litiý batareýalarymyzyň köp artykmaçlygy bar.Diňe önümçilik prosesi ýokary derejede ýetişenok, PACK bahasy pes, batareýanyň öndürijiligi ýokary we ýylylygyň ýaýramagy gaty gowy.Silindr şekilli uly ýerüsti meýdany üpjün edýär we ýylylygyň ýaýramagynyň täsirini güýçlendirýär.

Mundan başga-da, silindr görnüşli batareýalarymyz möhürlenendir we ulanylanda tehniki hyzmaty talap etmeýär.Mundan başga-da, batareýa gaplary ýokary naprýa .eniýe çydamly bolup, prizmatik ýa-da ýumşak gaplanan batareýalar bilen ýüze çykyp biljek çişme meseleleriniň öňüni alýar.

Gysgaça aýtsak, silindr litiý batareýalarymyz göçme elektron enjamlaryňyz üçin ygtybarly we täsirli güýç çözgüdi.Ajaýyp aýratynlyklary we köp sanly peýdalary bilen, batareýalarymyza zerur güýji üpjün edip, bökdençsiz ulanyjy tejribesini üpjün edip bilersiňiz.Silindr görnüşli litiý batareýalarymyzy saýlaň we göwnüňizden turmaz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň